INSTÄLLD - TVÅDAGARSKURS
Biomimikry i Arkitektur
VÅREN, 2022
(Svensk översättning)

Photo credit: ‘Jelly Fungi’ by Bernard Spragg  

TVÅDAGARSKURS

NATURINSPIRERAD DESIGN - Biomimikry i arkitektur, design och stadsbyggnad

Intro:

I naturens uppfinningsrikedom och väl beprövade lösningar, utvecklade och testade under 3,8 miljarder år, kan vi hitta ledtrådar till hur vi kan tackla många av de utmaningar vi står inför idag. Genom att använda naturen som inspirationskälla och modell kan vi utveckla nya vägar till en hållbar framtid.

I denna tvådagarsworkshop som fokuserar på arkitektur, design och stadsbyggnad, får du tillfälle att lära dig om biomimikry och öva på att använda det för att lösa en utmaning genom att fråga ”vad skulle naturen göra i detta läge?” och ”hur kan naturen bli en central del i designprocessen?”

Workshop ger: 

 • en introduktion till ämnet biomimikry och en möjlighet att öva på att applicera det inom design, arkitektur och stadsbyggnad;
 • nya perspektiv och metoder för att skapa innovativa lösningar som bidrar till hållbarhet. Lösningar inspirerade av eller baserade på naturens eget sätt att vara hållbar;
 • ett systemperspektiv, både på mikro och makronivå, som kan användas i olika designutmaningar för att nå hållbara lösningar i en alltmer komplex värld.

Som kursdeltagare får du tillfälle att:

 • utveckla ett nytt sätt att betrakta, värdera och interagera med naturen
 • använda den förmågan i kombination med modeller för design-thinking för att komma fram till hållbara lösningar inom arkitektur, design och stadsbyggnad
 • lära hur man kan stärka samarbetet i multi-disciplinära teams genom inspiration från biologi och biovetenskap
 • få förståelse för naturens egna designprinciper och hur de kan inspirera till lösningar för att parera de utmaningar och den osäkerhet som uppstår i den klimatkris vi är mitt uppe i
 • öva på att använda biomimikry för att lösa en egen hållbarhetsutmaning
 • förstå hur en mångfald av arter samarbetar i sina naturliga ekosystem, och hur man kan överföra de principerna till hållbara lösningar inom arkitektur, design och stadsbyggnad
 • ta del av aktuell diskussion kring biomimkry, biomimetik och bio-inspirerad design.

Fokus på bästa möjliga lärandemiljö 
Kontakta oss för att boka din plats. Vårt mål är att gemensamt med dig och andra kursdeltagare skapa en så bra lärandeupplevelse som möjligt. För att kunna sätta samman deltagarteam på bästa sätt, kommer vi be dig dela med dig av dina förväntningar och din drivkraft för att gå kursen på förhand. Vi begränsar antalet deltagare per kurstillfälle för att kunna skapa bästa möjliga lärmiljö för våra kursdeltagare.

På grund av pågående pandemierestriktioner kan vi inte träffas personligen, kursen skjuts upp till våren.

SIGN UP / WRITE US

16-20 deltagare

Datum:
Våren, 2022 

Plats:
Stockholm 

Kostnad: 
7,800 sek + VAT (yrkesverksamma) / studentrabatt finns  

Expert Team: 
Anna Maria Orrù
Fredrik Moberg
Louise Hård af Segerstad

Språk: 
Svenska och engelska experter leder kursen, handledning möjlig på båda språk.. 

info@nordicbiomimicry.org


POSTPONED - TWO DAY COURSE
Biomimicry in Architecture
SPRING, 2022
(English Translation)

Photo credit: ‘Jelly Fungi’ by Bernard Spragg  

TWO DAY COURSE

NATURE-INSPIRED DESIGN - Biomimicry in architecture, design & city contexts

Intro:
A sustainable future lies in the knowledge banks of nature’s elegant solutions taken from over 3.8 billion years of R&D, where solutions to many of the challenges we are struggling with already exist. In this two-day workshop dedicated to fields of architecture, design and city-making, you will learn about biomimicry and practice applying it to solve a challenge by asking the question ‘what would nature do here?‘ and ‘how can nature be viewed as a valid stakeholder in the design process?‘

This workshop will offer: 

 • an introduction to the field of biomimicry and an opportunity to practice in applying it within design, architecture & city contexts;
 • new perspectives and the ability to arrive at innovative solutions to achieving sustainability, where the ‘solution’ is intricately tied to nature’s modes of sustainability;
 • a systems perspective, both at the micro and macro levels, through which to view design challenges in order to achieve sustainable solutions dealing with our increasingly turbulent and complex world.

Skills gained in this workshop

Participants will:

 • develop a new way to view, value and interact with nature
 • learn how to apply these skills in a design thinking models for sustainable solutions in architecture, design & city contexts
 • learn how to cultivate an ability to function in multi-disciplinary teams by using resources and values from biology and the life sciences
 • understand nature’s own design principles and learn to navigate through the uncertain situations of the current climate emergency we are in
 • learn and practice applying biomimicry to help solve your own challenges and help achieve sustainable innovation
 • look to nature for inspiration to understand how a variety of species interact in their inherent ecosystem, and how to translate these values into sustainable solutions in architecture, design & city contexts
 • develop knowledge about the contemporary discourse surrounding biomimicry, biomimetics and bio-inspired design

Creating your learning team
Please contact us to reserve your place. We work with you and other participants to construct the best learning experience together. By asking you to fill out a ‘motivation statement’, we will create a participating team that can work well together based on your interests and backgrounds. If we get more applications than spots available, we will make a reserve list and prepare to offer another course opportunity. We keep our courses to a small size that gives participants the best learning environment possible.

Due to ongoing pandemic restrictions we cannot meet in person, the course is postponed till spring.

SIGN UP / WRITE US

16-20 participants

Dates:
Spring, 2022 

Location:
Stockholm. Sweden 

Cost: 
7,800 sek + VAT (professionals) / student discount available  

Team of experts: 
Anna Maria Orrù
Fredrik Moberg
Louise Hård af Segerstad

Language: 
Swedish and English experts running the course. Options for tutoring in all languages.

info@nordicbiomimicry.org


NEW - BIOMIMICRY BITE
Free Online 'live'
MAY 24, 2022

Photo credit: “Kingfisher and fish” by Andy Morffew

BIOMIMICRY BITE - ONLINE 'LIVE'

Description: 

Not sure if biomimicry is for you?

Come – spend a lunch with us every month. We’ve created this brief morsel into biomimicry with a brief lunch lecture, quick nature exercise/recipe and discussion. 

Each last Tuesday of the month, we hold this free biomimicry bite to inspire us for the month ahead. Email us to reserve your free spot, and we will send you the link to where we meet with our biomimicry recipe included!

Join Anna maria Orrù and Fredrik Moberg for a lunch discussion.

CONTACT US

Max 20 participants, first RSVP’s get online link

Date:  24 May 12-13:00 (Stockholm time)

EVERY LAST TUESDAY OF THE MONTH – STARTING JANUARY 2022

Title:
Biomimicry Bite

Biomimicry mentors:
Anna Maria Orrù and Fredrik Moberg

Cost:
free

info@nordicbiomimicry.org